Uppdaterad 30/11 - 2019 

Integritetspolicy tävlingar

REIREI AB (orgnr: 556853-2773)
 
Det är viktigt att du tar del av och förstår denna information och känner dig trygg med REIREI:s behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
 

Varför behandlar REIREI personuppgifter?

REIREI är enligt EU:s dataskyddsförordning ("GDPR") personuppgiftsansvarig för hur de uppgifter som du lämnar i samband med tävlingen behandlas.
 
För att kunna genomföra tävlingen behöver REIREI behandla de personuppgifter som du lämnar till oss när du deltar i tävlingen. Vi behöver t.ex. kunna meddela vinnaren eller vinnarna om vinsten och skicka ut vinsten. Vi kan också komma att publicera namn på vinnarna på vår webbplats och i sociala medier. När du deltar i tävlingen godkänner du att vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka information om kommande tävlingar, våra produkter och marknadsinformation. Du kan när som helst avanmäla dig från våra utskick eller återkalla ditt samtycke.
 
Uppgifterna behandlas med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva och marknadsföra vår verksamhet.
 
Om du har anmält dig/samtyckt till att få information från oss om kommande tävlingar, våra produkter och marknadsinformation kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att skicka sådan information. Du kan när som helst avanmäla dig från våra utskick eller återkalla ditt samtycke.

Vem delar REIREI personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter enligt följande.
 
(i) Till våra leverantörer - som möjliggör för oss att genomföra tävlingarna (inklusive support och lagring av data).
 
(ii) Sociala medier - ifall du vinner tävlingen kan vi komma att publicera dina uppgifter på sociala medier. Vi rekommenderar att du tar del av information om hur dessa sociala medier behandlar personuppgifter.
 
Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.

 
Överföring av dina uppgifter utanför EES

Om vi överför dina personuppgifter från ett område inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) till ett område utanför EES kan vi behöva ta till specifika ytterligare åtgärder för att skydda de aktuella personuppgifterna. Vissa länder utanför EES har av EU-kommissionen ansetts erbjuda väsentligen likvärdigt skydd för personuppgifter som det skydd som uppnås genom den dataskyddslagstiftning som gäller inom EES, och då krävs därför inga ytterligare säkerhetsåtgärder för att överföra personuppgifter till dessa jurisdiktioner. Vad gäller överföring till de länder som inte erhållit detta godkännande kommer vi att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som kommer att överföras med hjälp av, exempelvis, de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausulerna eller bindande företagsregler, i enlighet med tillämpliga legala krav.

 
Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna som behövs i samband med att genomföra tävlingarna fram till dess att vinnarna meddelats och i förekommande fall publicerats samt under två (2) år därefter.
 
Om du har samtyckt till att ta emot information från oss sparar vi uppgifterna för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller varit inaktiv under tolv (12) månader.
 
Efter avslutad prenumeration sparas adressen för att säkerställa att du inte återaktiveras utan att du själv tagit initiativ till detta.
 
Dina personuppgifter kan också komma att lagras för att bevaka REIREI:s rättsliga intressen eller fullgöra rättsliga skyldigheter. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.


Dina rättigheter 

Tillgång
Du kan kontakta oss och fråga ifall vi behandlar dina personuppgifter. Om detta är fallet kan du begära en kopia av personuppgifterna. REIREI ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan REIREI komma att ta ut en administrationsavgift.
 
Rättelse, komplettering och begränsning av behandling
Du kan begära att vi rättar och kompletterar dina personuppgifter samt begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden vi bedömer en förfrågan från dig.
 
Radering
Under vissa förutsättningar kan vi vara skyldiga att radera dina personuppgifter på begäran från dig.
 
Invändning
Du kan invända mot all typ av behandling av personuppgifter som vi utför med stöd av “berättigat intresse” eller ett ”allmänt intresse”, såvida inte vårt intresse för behandling väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du kan när som helst invända mot direkt marknadsföring (inklusive profilering som sker för sådana syften).
 
Dataportabilitet
Du kan be oss att på elektronisk väg överföra de av dina personuppgifter som du lämnat till oss och som vi fortfarande innehar, till en utomstående part.
 
Återkalla samtycke
Vidare har du rätt att återkalla ditt samtycke i de fall en behandling av personuppgifer enbart grundar sig på detta. I så fall påverkas dock inte lagligheten av den behandling som ägt rum innan återkallandet.
 
Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
Om du anser att REIREI behandlar uppgifter om dig i strid med GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/
 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om hur REIREI behandlar personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande e-postadress.

E-post: monica.l@reirei.se


Ändringar av Integritetspolicyn

REIREI förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Om policyn ändras på ett väsentligt sätt kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av REIREI:s integritetspolicy finns alltid tillgänglig på reirei.se. Högst upp på den här sidan ser du datum för senaste uppdatering.